picture
eye

Для людей з вадами зору.

Звичайна версія сайту

Екологія plane

Інтегрована Система Менеджменту (ІСМ).

В Державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» впроваджена і функціонує Інтегрована Система Менеджменту (ІСМ).

Інтегрована система менеджменту включає в себе:

  • систему управління якістю у відповідності до стандарту ISO 9001 Системи управління якістю.

  • систему екологічного менеджменту у відповідності до стандарту ISO 14001Системи екологічного управління.

Інтегрована система менеджменту (ІСМ) – частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру, діяльність з планування, обов’язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси й ресурси для формування, здійснення, аналізу та актуалізації політики в сфері якості та екології.

Інтегрована система менеджменту впроваджена на нашому підприємстві для ефективного управління всіма процесами підприємства, які впливають на якість обслуговування клієнтів та навколишнє природне середовище. Це необхідно для контролю, регулювання та зменшення техногенного впливу підприємства на навколишнє середовище, підвищення якості а також для забезпечення конкурентної спроможності на світовому ринку авіаперевезень.

Відповідність ІСМ ДП МА «Бориспіль» вимогам стандартів підтверджена на ресертифікаційному аудиту в грудні 2014 року, який здійсниламіжнародна компанія «ТЮФ НОРД УКРАЇНА».

На сьогодні вищим керівництвом ДП МА «Бориспіль» виділено наступні пріоритетні екологічні аспекти, які є елементами виробничої діяльності і можуть потенційно взаємодіяти/впливати на навколишнє природне середовище:

  • скид забруднених зворотних стічних вод;

  • скид господарсько-побутових стічних вод;

  • розлив нафтопродуктів;

  • викиди вуглеводнів.

Заходи з охорони атмосферного повітря

ДП МА «Бориспіль» має наступні діючі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для чотирьох виробничих майданчиків: для виробничого майданчику № 1 дозвіл № 3210500000-157 від 13.08.2014 з терміном дії до 10 років; для виробничого майданчику № 2 дозвіл № 3210500000-156 від 13.08.2014 з терміном дії до 10 років; для виробничого майданчику № 3 дозвіл № 3210500000-155 від 13.08.2014 з терміном дії – необмежений; для виробничого майданчику № 4 дозвіл № 3210500000-154 від 13.08.2014 з терміном дії – необмежений.

Сумарні річні викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел підприємства за період 2013 та 2014 роки

 

Коди забруднюючих речовин, парникових газів

Найменування забруднюючих речовин, парникових газів

Викинуто в атмосферне повітря за 2013 рік, т

Викинуто в атмосферне повітря за 2014 рік, т

01000

Метали та їх сполуки

0,048

0,056

03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

1,346

1,162

04000

Сполуки азоту

5,604

6,512

05000

Діоксин та інші сполуки сірки

4,532

2,414

06000

Оксид вуглецю

3,868

2,633

11000

Неметанові леткі органічні сполуки

26,756

15,081

12000

Метан

0,180

0,240

16000

Фтор та його сполуки

0,0

0,003

Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)

42,334

28,101

07000

Діоксид вуглецю

10022,953

13041,685

Заходи з охорони природних водних ресурсів

Підприємство має наступні діючі дозволи:

  • “Дозвіл на спеціальне водокористування” № 119/8 від 23.12.2013, дійсний до 01.01.2017

  • Спеціальний Дозвіл на користування надрами (реєстраційний № 4665 від 16.06.2015); строк дії дозволу: 5 років.

Для забезпечення господарсько-побутових виробничих потреб підприємство експлуатує 10 артезіанських свердловин. Нормативний забір води з підземних джерел дозволено не більше 925,5 тис. м3/рік.

ДП МА «Бориспіль» здійснює окремо скид господарсько-побутових стічних вод на об’єкти КП «Бориспільводоканал» та скид зворотних (зливових та талих) стічних вод у водні об’єкти: р. Іква (Бориспільський район), став без назви (м. Бориспіль) після попереднього очищення на локальних очисних спорудах.

Використання підземних вод підприємством за 2014 рік

 

Встановлений ліміт забору води, тис. м3

Фактично використано води,

в тому числі на потреби

всього, тис. м3

господарсько-побутові, тис. м3

виробничі,

тис. м3

925,5

303,2202,2

101,0

Отже, забір та використання підземних воддля власних господарсько-побутових та виробничих потреб підприємства були нижчевстановлених”Дозволом на спеціальне водокористування” №119/8 від 23.12.2013 лімітів.

Водовідведення зворотних стічних вод у водні об’єкти за 2014 рік

 

Фактичний

об’єм стоку зворотних вод,
тис м3/рік

Гранично допустимий вміст забруднюючих речовин в зворотних водах/

фактичний вміст забруднюючих речовин в зворотних водах, т/рік

БСК5

Завислі речов.Суль-фатиАзот амон.НітритиНітратиНафто-

продукти

ФосфатиХСКЗалізо заг.Мінера-лізація

Хло-риди

р. Іква

1379,534

11,09/

6,98

23,43/

19,15

55,76/

27,31

1,32/

0,8

0,14/

0,09

1,66/

0,64

0,23/

0,14

0,31/

0,17

47,82/

30,56

0,43/

0,27

574,99/

272,46

68,15/

30,11

Став без назви

3,894

0,04/

0,02

0,06/

0,04

0,14/

0,05

0,004/

0,002

0,001/

0,001

0,004/

0,001

0,002/

0,001

0,001/

0,001

0,18/

0,10

0,002/

0,001

1,26/

0,60

0,17/

0,05

Заходи поводження з відходами

При здійснені авіаційної та неавіаційної діяльності ДП МА «Бориспіль» утворює ряд відходів різних класів небезпеки. Показник загального об’єму утворення відходів, наприклад, за 2014 рік (ПЗУВ) склав 35991,972.

Підприємство не має власних об’єктів поводження з відходами (звалища, полігони тощо) і передає утворені відходи іншим суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження з відходами відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

Динаміка утворення відходів підприємства за 2014 рік

 

Код та назва відходів

за ДК 005-96

Граничний показник утворення відходів, тонн/рікФактичний обсяг утворення відходів, тонн/рік
6000.2.9.08 Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані4,10,317
6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані12,08,892
6000.2 Відходи виробничо-технологічні, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень11,42,149
7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (відпрацьовані нафтобони)0,20,0
6000.2.8.10 Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані13,14,780
6000.2.9 Відходи, що утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, не позначені іншим способом або комбіновані0,400,40
9030.2.9.04 Шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових7,50,0
7710.3.1.17 Вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані0,60,005
3120.2.9.04 Фільтраційні матеріали1,50,0
7730.3.1.04 Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (Відпрацьований абсорбент)1,31,017
7730.3.1.04 Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (Пісок з домішками нафтопродуктів)2,00,09
7730.3.1.05 Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (Відпрацьовані фільтроелементи)0,70,015
7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені2,130,632
7710.3.1.26 Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані та відпрацьовані2,642,358
4010.2.9.02 Масла трансформаторні відпрацьовані0,7080,160
8510.2.9.03 Прилади медичного призначення інші (у т.ч. шприці, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо), що не відповідають установленим вимогам,
зіпсовані або використані
0,080,019
8510.2.9.01 Голки медичні зіпсовані або використані0,0120,002
8530.2.9.01 Препарати та речовини фармацевтичні, засоби і товари лікарські (у т.ч. аерозолі), їх залишки зіпсовані, прострочені або неідентифіковані0,030,0
8510.2.9.02 Обладнання та інструменти медичні одноразові зіпсовані або використані0,020,01
8530.2.9.04 Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована0,040,012
7710.3.1.08 Брухт чорних металів100,012,473
7710.3.1.09 Брухт кольорових металів10,00,299
6000.2.9.21 Відходи перевезень повітряним транспортом2190,0857,670
4510.3.1.01 Будівельні відходи8080,07282,0
6000.2.9.03Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації29,618,044
7740.3 Відходи від експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення устатковання0,130,0
3210.1.0.24 Оксиди кальцію зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням0,810,167
7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урнЛіміти утворення відходу не встановлюються11086,988

Отже, фактичний об’єм утворення відходів не перевищував граничний показник утворення відходів. При цьому підприємство витратило за 2014 рік власні кошти на оплату послуг поводження з відходами (включаючи видалення та утилізацію) близько 2001,7 тис. грн. (без ПДВ). Також підприємство отримало прибуток від продажу відходів, як вторинної сировини, близько 68,6 тис. грн. (без ПДВ).

Оприлюднення інформації про екологічний аудит і його результати, штрафи

За результатами проведеногоресертифікаційного аудиту в 2014 році було прийнято рішення про видачу підприємству нових сертифікатів відповідності вимогам стандартів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004.

За результатами внутрішніх аудитів, проведених в 2014 році, невідповідності щодо виконання структурними підрозділами підприємства вимог стандартуISO 14001 не виявлено.

В серпні 2015 року природоохоронним контролюючим органом(Державною екологічною інспекцією у Київській області) проведено перевірку підприємства на предмет дотримання вимог у сфері охоронинавколишнього природного середовища, а саме в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Випадків недотримання/порушення підприємством вимог чинного природоохоронного законодавства не було зафіксовано, штрафні санкції до підприємства не застосовувались.