picture
eye

Для людей з вадами зору.

Звичайна версія сайту

Персонал plane

Персонал – найважливіший елемент виробничого процесу на нашому підприємстві, головний стратегічний ресурс компанії в конкурентній боротьбі. Які б не були прекрасні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготованого персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо.

Турбота підприємства своїми працівниками позначається на його діяльності. Персонал є ключовим фактором розвитку аеропорту «Бориспіль».

Дотримання прав працівників

Підприємство у своїй діяльності керується вимогами Конституції України, чинного законодавства та керівних документів уповноваженого органу управління, дотримується принципів рівноправності, недискримінації та гендерної рівності. Дані принципи враховані у внутрішньому організаційно-нормативному документі підприємства – Принципи кадрової політики ДП МА «Бориспіль». Працівники підприємства мають рівні права та обов’язки, визначені трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку. На кожного працівника поширюються усі наявні соціальні гарантії, пільги та компенсації, визначені колективним договором, укладеним між адміністрацією та наявними профспілковими організаціями підприємства.

Кодекс етики

З метою визначення правил поведінки, що сприяють формуванню соціальної самосвідомості працівників та підвищення корпоративної культури, на підприємстві розроблено та введено в дію Морально-етичний кодекс працівника ДП МА «Бориспіль» та Положення про зовнішній вигляд працівників ДП МА «Бориспіль», які доведені до особового складу аеропорту та є обов’язковими до виконання усіма працівниками підприємства.

Гендерна рівність

При дотриманні принципу гендерної рівності, ДП МА «Бориспіль» керується такими нормами:

 1. Запобігання дискримінації чоловіків та жінок при прийомі на роботу.

 2. Забезпечення виплати рівної винагороди для чоловіків і жінок за рівноцінну роботу.

 3. Створення умов для вільного кар’єрного зростання працівникам обох статей.

 4. Забезпечення рівного доступу працівників до професійного навчання.

 5. Сприяння захисту материнства та батьківства.

Інформація щодо працевлаштування людей з особливими потребами

ДП МА «Бориспіль» створює максимальні умови для працевлаштування осіб з обмеженим фізичними можливостями:

 • щомісячно повідомляє центр зайнятості про наявні вакансії для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 • щомісячно повідомляє Бориспільське управління праці та соціального захисту населення щодо вжиття заходів та сприяння працевлаштуванню інвалідів;

 • щомісячно розміщує в друкованих засобах масової інформації (газета «Вісті») та мережі Інтернет (kbp.aero та rabota.ua) інформацію про наявні вакансії, у тому числі про можливість працевлаштування інвалідів.

Розвиток персоналу

Навчання та розвиток персоналу підприємства відбувається шляхом зовнішнього, внутрішнього (корпоративного) навчання та роботи з кадровим резервом.

Навчання персоналу забезпечується за такими видами професійного навчання:

 • професійна підготовка;

 • перепідготовка працівників категорії «робітники»;

 • підвищення кваліфікації категорії «робітники» у тому числі виробничо-технічне навчання;

 • підвищення кваліфікації категорії «керівники», «професіонали», «фахівці», «технічні службовці» у тому числі виробничо-технічне навчання;

 • спеціалізація;

 • стажування;

 • самонавчання.

Навчальні заходи за формами поділяються на:

 • виробничо-технічні курси;

 • курси цільового призначення;

 • виробничо-технічне навчання;

 • дистанційне навчання;

 • інші форми: семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, форуми, виставки, конференції, «круглі столи», тренінги тощо.

Оплата праці

Оплата праці працівників підприємства здійснюється у відповідності до законодавчих актів України, а саме – Кодексу законів про працю України, Законів України «Про оплату праці» та «Про колективні договори і угоди», а також згідно з Галузевою угодою, Колективним договором із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством. Конкретні розміри тарифних ставок (посадових окладів), надбавок, доплат, премій і винагород визначаються штатним розписом та Колективним договором.

Заохочення працівників

За зразкове виконання посадових обов’язків, в період дії воєнного стану до працівників підприємства застосовуються наступні види заохочень:
• оголошення подяки;
• присвоєння почесного звання («Ветеран ДП МА «Бориспіль»).

Інформація про вакансії

Інформація про наявні вакантні посади є загального доступу та розміщується у мережі інтернет на сайтах kbp.aero, rabota.ua та внутрішньому сайті підприємства – intra.kbp.ua. Кожен потенційний кандидат на роботу може залишити своє резюме на даних сайтах, яке у подальшому розглядається на загальних підставах з урахуванням фаху та досвіду роботи кандидата.

Наявність колективного договору

ДП МА «Бориспіль» має діючий Колективний договір, укладений між адміністрацією та профспілками Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на 2014 рік та схвалений загальними зборами трудового колективу відповідно до протоколу від 12 грудня 2013 року № 08.3-27-18.
Згідно з п.1.6 Колективного договору, договір вступає в силу з часу підписання і діє до прийняття нового.
Відповідно до статті 17 Кодексу законів про працю України, Колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.
За період з моменту схвалення у 2013 році Колективного договору він неодноразово переглядався та удосконалювався, що оформлювалось у вигляді Постанов ДП МА «Бориспіль» та Профспілок підприємства про внесення змін та доповнень до діючої редакції Колективного договору (із змінами та доповненнями).

Професійні спілки

В ДП МА «Бориспіль» офіційно зареєстровані та діють наступні профспілки:

1. Професійна спілка Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – Голова профспілки Мартинюк Олександр Данилович (тел. 281- 78-99);

2. Незалежна професійна спілка працівників авіаційної безпеки – Голова профспілки Стоцький Сергій Миколайович (тел. 281-71-99).

3. Первинна професійна організація авіапрацівників Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – Голова профспілки Савісько Віталій Миколайович (тел. 281-71-40).

4. Професійна спілка «Відкрите небо» – Голова профспілки Шатіло Віктор Віталійович (тел. 281-72-88).

Охорона праці

На підприємстві розроблена політика у сфері охорони праці яка спрямована на створення і забезпечення функціонування системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів для збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

За результатами роботи та виконання політики у сфері охорони праці на підприємстві відсутні випадки виробничого травматизму та професійних захворювань.

В 2014 році на підприємстві проведена атестація робочих місць за умовами праці, за результатами якої працівникам встановлені доплати за шкідливі умови праці, працівникам надається молоко та додаткові дні до основної відпустки.

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом та спецвзуттям.

Працівники певних категорій проходять щорічні обов’язкові медичні огляди.

Щорічно робітники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Службою охорони праці проводяться перевірки стану охорони праці згідно річного графіку перевірки стану охорони праці в структурних підрозділах.