picture
eye

Для людей з вадами зору.

Звичайна версія сайту

Персонал plane

Персонал – найважливіший елемент виробничого процесу на нашому підприємстві, головний стратегічний ресурс компанії в конкурентній боротьбі. Які б не були прекрасні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготованого персоналу високоефективної роботи домогтися неможливо.

Турбота підприємства своїми працівниками позначається на його діяльності. Персонал є ключовим фактором розвитку аеропорту «Бориспіль».

Дотримання прав працівників

Підприємство у своїй діяльності керується вимогами Конституції України, чинного законодавства та керівних документів уповноваженого органу управління, дотримується принципів рівноправності, недискримінації та гендерної рівності. Дані принципи враховані у внутрішньому організаційно-нормативному документі підприємства – Принципи кадрової політики ДП МА «Бориспіль». Працівники підприємства мають рівні права та обов’язки, визначені трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку. На кожного працівника поширюються усі наявні соціальні гарантії, пільги та компенсації, визначені колективним договором, укладеним між адміністрацією та наявними профспілковими організаціями підприємства.

Кодекс етики

З метою визначення правил поведінки, що сприяють формуванню соціальної самосвідомості працівників та підвищення корпоративної культури, на підприємстві розроблено та введено в дію Морально-етичний кодекс працівника ДП МА «Бориспіль» та Положення про зовнішній вигляд працівників ДП МА «Бориспіль», які доведені до особового складу аеропорту та є обов’язковими до виконання усіма працівниками підприємства.

Гендерна рівність

При дотриманні принципу гендерної рівності, ДП МА «Бориспіль» керується такими нормами:

 1. Запобігання дискримінації чоловіків та жінок при прийомі на роботу.

 2. Забезпечення виплати рівної винагороди для чоловіків і жінок за рівноцінну роботу.

 3. Створення умов для вільного кар’єрного зростання працівникам обох статей.

 4. Забезпечення рівного доступу працівників до професійного навчання.

 5. Сприяння захисту материнства та батьківства.

Інформація щодо працевлаштування людей з особливими потребами

ДП МА «Бориспіль» створює максимальні умови для працевлаштування осіб з обмеженим фізичними можливостями:

 • щомісячно повідомляє центр зайнятості про наявні вакансії для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 • щомісячно повідомляє Бориспільське управління праці та соціального захисту населення щодо вжиття заходів та сприяння працевлаштуванню інвалідів;

 • щомісячно розміщує в друкованих засобах масової інформації (газета «Вісті») та мережі Інтернет (kbp.aero та rabota.ua) інформацію про наявні вакансії, у тому числі про можливість працевлаштування інвалідів.

Розвиток персоналу

Навчання та розвиток персоналу підприємства відбувається шляхом зовнішнього, внутрішнього (корпоративного) навчання та роботи з кадровим резервом.

Навчання персоналу забезпечується за такими видами професійного навчання:
 • професійна підготовка;

 • перепідготовка працівників категорії «робітники»;

 • підвищення кваліфікації категорії «робітники» у тому числі виробничо-технічне навчання;

 • підвищення кваліфікації категорії «керівники», «професіонали», «фахівці», «технічні службовці» у тому числі виробничо-технічне навчання;

 • спеціалізація;

 • стажування;

 • самонавчання.

Навчальні заходи за формами поділяються на:
 • виробничо-технічні курси;

 • курси цільового призначення;

 • виробничо-технічне навчання;

 • дистанційне навчання;

 • інші форми: семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, форуми, виставки, конференції, «круглі столи», тренінги тощо.

Оплата праці

Оплата праці працівників підприємства здійснюється відповідно до вимог законодавчих актів України та згідно з умовами діючого Колективного договору з дотриманням випереджаючих темпів зростання продуктивності праці порівняно із темпами зростання заробітної плати.

Відповідно до вимог Положення про преміювання працівників щомісячний фонд преміювання структурних підрозділів за виконання якісних показників – не менше 10% від суми фактичних посадових окладів.

Відповідно до обсягів виконуваних робіт та виходячи з фінансових можливостей, розмір премії за виконання якісних показників в ДП МА «Бориспіль» склав:

Рік

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
2015 10 10 20 20 20 30 30 20< 20
2014
(для порівняння)
10 10 10 10 20 20 20 20 10

Керівники структурних підрозділів преміюються відповідно до результатів роботи підпорядкованих структурних підрозділів. Відповідно до умов діючого Колективного договору, на підприємстві проводиться експеримент з преміювання працівників служби авіаційної діяльності за посадами: оператор ТЗК на безпеку, оператор ТЗК на безпеку – інструктор, контролер-оператор ТЗК на безпеку, контролер-оператор ТЗК на безпеку – інструктор відповідно до рівня їх професійної майстерності за результатами виробничої діяльності.

Фонди преміювання керівників структурних підрозділів, заступників генерального директора за напрямками діяльності складають 1% від суми фактичних посадових окладів за місяць. Вони використовуються для заохочення ініціативності, відповідальності, зразкового відношення до праці працівників підпорядкованих підрозділів.

Фонд преміювання керівника інтегрованої системи менеджменту відповідно до Положення про преміювання працівників підприємства із фонду керівника інтегрованої системи менеджменту визначається у розмірі 0,1% від суми фактичних посадових окладів по підприємству за місяць. Останній Протокол засідання комісії з розподілу фонду керівника ІСМ – за ІІІ квартал 2015 року від 28.09.2015 р. №53.1-27-1. Відповідно до інформації, зазначеної у цьому протоколі, працівникам підприємства виплачено премію у вересні місяці.

Заохочення працівників

Відповідно до вимог чинного законодавства, правил про внутрішній трудовий розпорядок та колективного договору за зразкове виконання посадових обов’язків до працівників підприємства застосовуються наступні види заохочень:

 • оголошення подяки;

 • видача премії;

 • присвоєння почесного звання («Ветеран ДП МА «Бориспіль», «Почесний працівник ДП МА «Бориспіль»);

 • відомчі відзнаки та нагороди.

Інформація про вакансії

Інформація про наявні вакантні посади є загального доступу та розміщується у мережі інтернет на сайтах kbp.aero, rabota.ua та внутрішньому сайті підприємства – intra.kbp.ua. Кожен потенційний кандидат на роботу може залишити своє резюме на даних сайтах, яке у подальшому розглядається на загальних підставах з урахуванням фаху та досвіду роботи кандидата.

Наявність колективного договору

ДП МА «Бориспіль» має діючий Колективний договір, укладений між адміністрацією та профспілками Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на 2014 рік та схвалений загальними зборами трудового колективу відповідно до протоколу від 12 грудня 2013 року № 08.3-27-18;

Професійні спілки

Станом на 21.10.2015 року відповідно до діючого Колективного договору на 2014 рік офіційно зареєстровані та діють наступні профспілки в ДП МА «Бориспіль»:

 1. Професійна спілка Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – Голова профспілки Мартинюк Олександр Данилович (тел.281- 78-99);

 2. Незалежна професійна спілка працівників авіаційної безпеки – Голова профспілки Стоцький Сергій Миколайович (тел. 281-71-99).

 3. Первинна професійна організація авіапрацівників Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – Голова профспілки Савісько Віталій Миколайович (тел. 281-71-40).

Охорона праці

На підприємстві розроблена політика у сфері охорони праці яка спрямована на створення і забезпечення функціонування системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів для збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

За результатами роботи та виконання політики у сфері охорони праці на підприємстві відсутні випадки виробничого травматизму та професійних захворювань.

В 2014 році на підприємстві проведена атестація робочих місць за умовами праці, за результатами якої працівникам встановлені доплати за шкідливі умови праці, працівникам надається молоко та додаткові дні до основної відпустки.

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом та спецвзуттям.

Працівники певних категорій проходять щорічні обов’язкові медичні огляди.

Щорічно робітники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Службою охорони праці проводяться перевірки стану охорони праці згідно річного графіку перевірки стану охорони праці в структурних підрозділах.